Zdenka Janeković-Römer

Zdenka Janeković-Römer (*20.8.1961., Zagreb), znanstvena je savjetnica u Zavodu za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku. Klasičnu gimnaziju završila je u Zagrebu, a potom na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirala povijest i komparativnu književnost. Ondje je završila postdiplomski studij hrvatske povijesti u srednjem vijeku i magistrirala 1991. godine, s temom “Dubrovačke obitelji u 14. i 15. stoljeću”. Doktorirala je 1997. godine s temom “Dubrovačko plemstvo u 15. stoljeću”. Godine 1987. primljena je za asistenta na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Na istom je Odsjeku izabrana za docenta (1999) i izvanrednog profesora (2003). godine. Tijekom rada na Filozofskom fakultetu predavala je Pomoćne povijesne znanosti, Hrvatsku povijest u razvijenom i kasnom srednjem vijeku, Historiografiju i teorije znanosti o povijesti, kao i niz izbornih kolegija iz srednjovjekovne povijesti. Od od 2001. do 2004. godine bila je voditeljica Poslijediplomskog studija na Odsjeku za povijest. Od godine 2004. zaposlena je kao viši znanstveni suradnik u Zavodu za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku. Godine 2008. izabrana je u zvanje znanstvenog savjetnika, a 2010. u zvanje redovitog sveučilišnog profesora. Od 1993-1998. vodila je Dubrovačku medievističku radionicu pri Međunarodnom središtu hrvatskih sveučilišta u Dubrovniku, zajedno s Nellom Lonza. Od 2004. do 2009. bila je zamjenica predsjednika Hrvatskog nacionalnog odbora za povijesne znanosti. Suradnik je na projektu “Povijest Dubrovnika i Dubrovačke Republike”. Redovito predaje na doktorskom studiju “Povijest stanovništva”, na Sveučilištu u Dubrovniku, a surađuje i s drugim doktorskim studijima povijesti i književnosti na sveučilištima u Zagrebu, Osijeku i Splitu te na Katoličkom sveučilištu u Zagrebu.
Glavna područja njezinog istraživanja su plemstvo, obitelj, društvena praksa i kultura u srednjovjekovnom i ranonovovjekovnom Dubrovniku. Izučavala je političke i društvene institucije Dubrovačke Republike i njezine odnose s Venecijom i ugarskom krunom. Povijesti dubrovačke države i vladajućeg staleža pristupala je iz šire perspektive, spajajući elemente društvene, političke, kulturne i rodne povijesti, povijesne demografije, te historijske antropologije. Bavila se i pitanjima historiografije, odnosno teoretskim dimenzijama povijesne discipline. U posljednje vrijeme u središtu njezine pozornosti je kulturna, vjerska i društvena povijest kasnog srednjovjekovlja i ranog novoga vijeka. Objavljuje i prevodi izvornu građu iz srednjeg i ranog novog vijeka.
Na spomenute teme objavila je osam knjiga te više od sedamdeset radova. Sudjelovala je na mnogim znanstvenim skupovima i radionicama u zemlji i inozemstvu, kao i u uredništvima znanstvenih časopisa. Također je surađivala u nekoliko domaćih i međunarodnih znanstvenih projekata. Neki od njezinih radova nastali su kao dio međunarodnih projekata i drugih oblika suradnje s Central European University u Budimpešti, Bečkim sveučilištem – “Institut für Wirtschafts- und Sozialgeschichte”, te “Max-Planck Institut für Geschichte” iz Göttingena te Center for Mediterranean Studies, UCLA. Surađuje s Oxford Dictionary of the Middle Ages.
Godine 2000. nagrađena je godišnjom nagradom Matice hrvatske za znanost “Oton Kučera”, za knjigu Okvir slobode. Dubrovačka vlastela između srednjovjekovlja i humanizma. Nagrađena je i godišnjom državnom nagradom za znanost za 2007. godinu za knjigu Maruša ili suđenje ljubavi. Bračno-ljubavna priča iz srednjovjekovnog Dubrovnika. Dobitnica je i Nagrade HAZU za najviša znanstvena i umjetnička dostignuća u RH za 2009, za područje društvenih znanosti, za knjigu Benedikt Kotrulj, Libro del arte dela mercatura. Knjiga o vještini trgovanja.
Govori engleski i francuski jezik, a čita latinski, grčki, talijanski, njemački, slovenski i španjolski jezik. Prevodi s latinskog i talijanskog jezika.

Bibliografija (knjige i znanstveni radovi)


Knjige:

Rod i grad. Dubrovačka obitelj od 13. do 15. stoljeća. Dubrovnik: Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, Zavod za hrvatsku povijest FF-a u Zagrebu, 1994.
Okvir slobode. Dubrovačka vlastela između srednjovjekovlja i humanizma. Zagreb-Dubrovnik: Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, 1999.
Filip de Diversis, Dubrovački govori u slavu ugarskih kraljeva Sigismunda i Alberta. Dubrovnik-Zagreb: Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, ur. Zdenka Janeković Römer, 2000.
Višegradski ugovor: temelj Dubrovačke Republike. Zagreb: Golden marketing, 2003.
Filip de Diversis, Opis slavnoga grada Dubrovnika 1440, uredila, transkribirala i prevela Z. Janeković Römer. Zagreb: Dom i svijet, 2004.
Maruša ili suđenje ljubavi. Bračno-ljubavna priča iz srednjovjekovnog Dubrovnika. Zagreb: Algoritam, 2007. (2. izdanje, Zagreb: Algoritam, 2008.)
Filip de Diversis, Sabrana djela. Opis Dubrovnika. Govori u slavu kraljeva, ur. Z. Janeković Römer. Zagreb: Dom i svijet, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2007.
Benedikt Kotrulj, Libro del arte dela mercatura. Knjiga o vještini trgovanja, ur. Zdenka Janeković Römer. Zagreb-Dubrovnik: Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, Hrvatski računovođa, 2009.

Radovi u časopisima, zbornicima i knjigama:

»Pristup problemu obitelji i roda u stranoj i domaćoj medievistici.« Historijski zbornik XLII (1989): 171-182.
Nella Lonza, Zdenka Janeković Römer, »Dubrovački Liber de maleficiis iz 1312-1313. godine.« Radovi Zavoda za hrvatsku povijest 25 (1991): 173-228.
»Rodbinski odnosi u dalmatinskom društvu XIII. i XIV. stoljeća.« Historijski zbornik 45 (1992): 179-194.
»Stranac u srednjovjekovnom Dubrovniku: između prihvaćenosti i odbačenosti.« Radovi Zavoda za hrvatsku povijest 26 (1993): 27-37.
»Sve opsade Dubrovnika: Obitelj kao faktor društvene sigurnosti.« Dubrovnik IV, 2 (1993): 235-240.
»Narodna starina – Historiografski vrhunci i borba za opstanak.« Časopis za suvremenu povijest 1 (1993): 155-162.
»Post tertiam campanam – Noćni život Dubrovnika u srednjem vijeku.« Otium 1 (1), 1993: 6-13;  Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 32 (1994): 7-14.
»Das Nachtleben Dubrovniks im Mittelater.« Historische Anthropologie 1 (1995): 100-111.
»Na razmeđi ovog i onog svijeta. Prožimanje pojavnog i transcendentnog u dubrovačkim oporukama kasnoga srednjeg vijeka.« Otium 2/3-4 (1994): 3-16.
»Obiteljski odnosi u hrvatskom društvu XI. stoljeća.«,  u: Zbornik Zvonimir, kralj hrvatski, ur. Ivo Goldstein. Zagreb, 1995: 115-122.
»”Pro anima mea et predecessorum meorum”. The Death and the Family in 15th Century Dubrovnik.« Otium 3/1-2 (1995) (Medium aevum quotidianum, 35, 1996): 25-34.
»Obitelj u Dubrovniku u kasnomu srednjem vijeku i njezin teoretski odraz u djelu Benedikta Kotruljevića.«, u: Zbornik međunarodnog znanstvenog skupa “Dubrovčanin Benedikt Kotruljević, Hrvatski i svjetski ekonomist XV. stoljeća, ur. Vladimir Stipetić. Zagreb, 1996: 123-134.
»Javni rituali u političkom diskursu humanističkog Dubrovnika.« Radovi Zavoda za hrvatsku povijest 29 (1996): 68-86.
»Noble Women in Fifteenth-Century Ragusa.«, u: Women and Power in East Central Europe – Medieval and Modern., ur. Marianne Sághy. East Central Europe, Special Issue, 20-23, 1 (1996): 141-170.
»Sabori kraljevina Hrvatske i Slavonije od kraja 13. stoljeća do 1526.«, u: Slava Saboru., Zagreb: Hrvatski povijesni muzej, ur. Ankica Pandžić, 1997: 14-18.
»Ne cvatu svakome klekovi ružama.« Dubrovački horizonti 37 (1997): 29-33.
»Povijesno iskustvo i pisanje povijesti u Petrićevu sustavu spoznaje svijeta.«, u: Frane Petrić – O 400. obljetnici smrti hrvatskoga renesansnoga filozofa, ur. Ivica Martinović. DubrovnikVIII, 1-3 (1997): 44-59.
»Stjecanje Konavala: Antička tradicija i mit u službi diplomacije.«, u: Konavle u prošlosti sadašnjosti i budućnosti. Zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog u Cavtatu od 25. do 27. studenog 1996. godine, sv. 1. Dubrovnik: Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, 1998: 31-45.
Raukar, Tomislav, Janeković Römer, Zdenka, »Odsjek za povijest.«, u: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. ur. Stjepan Damjanović, FF u Zagrebu, Zagreb 1998: 81-87.
»Priznanje krune svetog Stjepana – izazov dubrovačke diplomacije.«Zbornik Diplomatske akademije 3 (1998): 293-303.
»The Recognition of Hungarian Sovereignty – A Challenge for Ragusan Diplomacy.«, u: Diplomacy of the Republic of DubrovnikDiplomatic Academy Yearbook 3 (1998): 309-317.
»O poslaničkoj službi i diplomatskom protokolu Dubrovačke Republike u 15. stoljeću.« Zbornik Diplomatske akademije 4 (1999): 193-203.
»O pisanju povijesti i znanju o prošlosti«., u: Zbornik Mirjane Gross, ur. Ivo Goldstein. Zagreb: Zavod za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 1999: 445-458.
»Staleška uvjetovanost vlasti u Dubrovačkoj Republici.« Contributi dal convegno internazionale Sistemi di potere e poteri delle istituzioni, Teorie e pratiche dello stato nell’Europa Mediterranea con speciale riferimento all’area Adriatica in età moderna. Acta Histriae VII (1999): 215-232.
»Mirjana Gross: traganje za novim putevima povijesnog mišljenja.« Radovi Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 32-33 (1999-2000): 481-484.
»Nikola Gučetić. Upravljanje obitelji. Zagreb: Biblioteka Scopus, ur. Marinko Šišak, prev. Maja Zaninović, 1998.« Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 38 (2000): 396-399.
»Vjekoslav Klaić na Zagrebačkom sveučilištu.«, u: Vjekoslav Klaić, Život i djelo. Zbornik radova sa znanstvenog skupa o životu i djelu Vjekoslava Klaića u povodu 150. obljetnice rođenja i 70. obljetnice smrti 1849. -1928. – 1998. – 1999, održanog 6. i 7. studenog 1998. u Slavonskom Brodu i Garčinu, Zagreb – Slavonski Brod 2000: 363-374.
»Povijesna spoznaja i metodologija povijesti u post-moderni«. Radovi Zavoda za hrvatsku povijest 31 (2000): 203-220.
»Dubrovački govori Filipa de Diversis: kratka pouka o humanizmu.«, u: Filip de Diversis. Dubrovački govori u slavu ugarskih kraljeva Sigismunda i Alberta. Dubrovnik-Zagreb: Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, ur. Z. Janeković Römer, 2000: 9-49.
»David Rheubottom. Age, Marriage and Politics in Fifteenth-Century Ragusa. Oxford-New York: Oxford University Press, 2000.« Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 39 (2001): 507-513.
»Nikola Gučetić, Upravljanje obitelji, ur. Marinko Šišak, prev. Maja Zaninović. Zagreb, Biblioteka Scopus, 1998.« Dubrovnik Annals 5 (2001): 124-128.
»Public Rituals in the Political Discourse of Humanist Dubrovnik.« Dubrovnik Annals 6 (2002): 7-43.
»La legge come sopruso: Le autorità municipali e la vita privata nella Repubblica di Dubrovnik a cavallo tra Medioevo ed Età moderna.« Acta Histriae 10 (2002): 265-283.
»Nasilje zakona: Gradska vlast i privatni život u kasno srednjovjekovnom i ranonovovjekovnom Dubrovniku.« Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 41 (2003): 9-44.
»Domazet, Mladen i Marin Vuletin. Donjokaštelanska svakodnevica 1900-1939. Zagreb: Difo – Zagreb, 2002.« Kaštelanski zbornik 7 (2003): 471-475.
»Što je Europa (Hrvatskoj), što je Hrvatska (Europi) u srednjem vijeku.« Historijski zbornik56-57 (2003-2004): 125-131.
»Marija Gondola Gozze: La querelle des femmes u renesansnom Dubrovniku.«, u: Žene u Hrvatskoj: ženska i kulturna povijest, ur. Andrea Feldman. Zagreb: Ženska infoteka, 2004: 105-125.
»The orations of Philip Diversi in honour of the Hungarian kings Sigismund of Luxemburg and Albert of Hapsburg: Reality and rhetoric in humanism.« Dubrovnik Annals 8 (2004): 43-79.
»Grad trgovaca koji nose naslov plemića: Filip de Diversis i njegova Pohvala Dubrovnika.«, u: Filip de Diversis: Opis slavnoga grada Dubrovnika 1440, uredila, transkribirala i prevela Z. Janeković Römer. Zagreb: Dom i svijet, 2004: 9-31.
»Na margini ili u središtu društva? Razmišljanja o marginalnosti u srednjem vijeku u nekoliko primjera.«, u: Gradske marginalne skupine u Hrvatskoj kroz srednji vijek i ranomoderno dobaBiblioteka Dies historiae, knjiga 1, Zagreb: Hrvatski studiji, 2004: 21-40.
»I lazzaretti di Dubrovnik (Ragusa).«, u: Rotte Mediterranee e baluardi di sanità. Venezia e i lazzaretti mediterranei, ur. Nelli-Elena Vanzan Marchini. Regione del Veneto: Centro Italiano di Storia Sanitaria e Ospedaliera del Veneto; Milano: Skira, 2004: 246-250.
»Bernard Stulli, Studije iz povijesti Dubrovnika: Zagreb: Konzor, 2001.« Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 42 (2004): 358-363.
»Otium litteratum, utočište, ishodište.« Kolo 4 (2004): 103-114.
»Tradicionalist koji povijest vidi kao povijest velikana: Robin Harris, Dubrovnik: A History. Saqi Books, London, 2003.« Gordogan 2-3 (2004): 235-238.
»Pučka krv i plemstvo duha.«, u: Pučka krv, plemstvo duha. Zbornik radova o Nikoli Nalješkoviću, ur. Davor Dukić. Zagreb: Disput, 2005: 43-58.
»Marko Polo i Korčula.« Gordogan 6 (2005): 12-14.
»Građani, stanovnici, podanici, stranci, inovjerci u srednjovjekovnom Dubrovniku.«, u: Raukarov zbornik, ur. Neven Budak. Zagreb: FF Press, 2005: 317-346.
»U predvorju Europe s baštinom pod rukom: Hrvatska i Europa, Kultura, znanost i umjetnost, ur. Ivan Supičić. Svezak 3: Barok i prosvjetiteljstvo (XVII-XVIII. stoljeće), ur. Ivan Golub. Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Školska knjiga, 2003, 788.« Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 43 (2005): 282-291.
»O utjecaju bizantske kulture u renesansnom Dubrovniku i Dalmaciji.« Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 44 (2006): 7-24.
»Dubrovnik and its First Shepherd Through the Changes of Citizenship in the Middle Ages.«Hortus Artium Medievalium 12 (2006): 187-192.
»Cardinal Bessarion and Greek scholars in Renaissance Dubrovnik and Dalmatia.«, u: Der Beitrag der byzantinischen Gelehrten zur abendlländischen Renaissance des 14. und 15. Jahrhunderts. Philhellenische Studien 12, ur. Evangelos Konstantinou. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2006: 107-121.
»Tko je pravi muž? Slučaj biandrije u Dubrovniku 1480.« Historični seminar 5 (2006): 23-40.
»Obiteljska knjiga Andrije Antojeva de Pozza (1569-1603).«, u: Med srednjo Evropo in Sredozemljem. Vojetov zbornik, ur. Sašo Jerše. Ljubljana: Založba ZRC, 2006: 485-497.
»Autoritet ljubavi: samotnička misija Marina Držića za ljude nazbilj.« Kolo 2 (2006): 205-210.
»Mnoga lica i značenja srednjovjekovlja: baština prošlosti i suvremeni identitet.«, u: Thesaurus Archigymnasii. Zbornik radova u prigodi 400. godišnjice Klasične gimnazije u Zagrebu 1607-2007, ur. Ivan Koprek. Zagreb: Klasična gimnazija u Zagrebu, 2007: 501-508.
»Posrednici spasenja: Senjska Spovid općena iz 1496. godine.«, u: Sacerdotes, iudices, notarii… Posrednici među društvenim skupinama, ur. Neven Budak. Poreč: Državni arhiv u Pazinu, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Pučko otvoreno učilište Poreč – Zavičajni muzej Poreštine, 2007: 131-146. (ISSN 1845-5166)
»On the influence of Byzantine culture on Renaissance Dubrovnik and Dalmatia.« Dubrovnik Annals 11 (2007): 7-24.
»Čast i glas grada Dubrovnika i njegova slavitelja Filipa de Diversisa«, u: Filip de Diversis, Sabrana djela. Opis Dubrovnika. Govori u slavu kraljeva, ur. Zdenka Janeković Römer. Zagreb: Dom i svijet, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2007: 11-33.
»Osmanlis, Islam and Christianity in Ragusan Chronicles (16th-17th Centuries).«, u: Tolerance and Intolerance on the Triplex Confinium. Approaching the “Other” on the Borderlands. Eastern Adriatic and beyond, 1500-1800, ur. Egidio Ivetic, Drago Roksandić. Università degli Studi di Padova, Dipartimento di Storia, History, Economy and Society, 4. Padova: Cleup, 2007: 61-79.
Leksikon hrvatske književnosti: djela. ur. Dunja Detoni Dujmić., Dunja Fališevac, Ana Lederer, Tea Benčić Rimay. Zagreb: Školska knjiga, 2008., (»Bašćanska ploča«; »Dubrovačke legende«; »Frane Petrić, Deset dijaloga o retorici«; »Ivan Lučić, De regno Dalmatiae et Croatiae libri sex«; »Libro od mnozijeh razloga«; »Mavro Orbini, Kraljevstvo Slavena«; »Pismo Jurja Divnića papi Aleksandru VI«; »Sclavorum Regnum, Ljetopis popa Dukljanina, Barski rodoslov«; »Urotnička pisma Marina Držića«; »Zapis popa Martinca o bitki na Krbavskom polju«).
»Sveti Dujam i sveti Vlaho: uporište metropolije i uporište Republike.«, u: Hagiologija: kultovi u kontekstu, ur. Ana Marinković, Trpimir Vedriš. Zagreb: Leykam international, 2008: 123-139.
»Taj svijetli srednji vijek.« Gordogan 15-18 (2008-2009): 55-59.
»Benedikt Kotrulj u potrazi za savršenim trgovcem.«, u: Benedikt Kotrulj, Libro del arte dela mercatura. Knjiga o vještini trgovanja, ur. Zdenka Janeković Römer. Zagreb-Dubrovnik: Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, Hrvatski računovođa, 2009: 13-111.
Leksikon Marina Držića, ur. Slobodan Prosperov Novak, Mirjana Mataja, Leo Rafolt, Milovan Tatarin. Zagreb: Leksikografski zavod “Miroslav Krleža”, 2009. (»Lovro Kunčević«, »Miraz«, »Obitelj«, »Pir«, »Rodovi (plemićki)«, »Studia humanitatis«, »Uzmirazje«, »Vlastela«, »Žena«).
»Ragusan views of Venetian Rule (1205-1358).«, u: Balcani occidentali, Adriatico e Venezia fra XIII e XVIII secolo / Der westliche Balkan, der Adriaraum und Venedig (13.-18. Jahrhundert), ur. Gherardo Ortalli, Oliver Jens Schmitt. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2009: 53-76.
The Oxford Dictionary of the Middle Ages, ur. Robert E. Bjork. Oxford: Oxford University Press, ACMRS, 2009. (»The Statute of the City of Dubrovnik from 1272.«; »Zadar«; »Dalmatia«).
»Moć riječi: propovjednici u srednjovjekovnom Dubrovniku.«, u: Humanitas et litterae. Zbornik u čast Franje Šanjeka, ur. Lovorka Čoralić, Slavko Slišković. Zagreb: Dominikanska naklada Istina, Kršćanska sadašnjost, 2009: 113-127.
»Gradation of differences: ethnic and religious minorities in medieval Dubrovnik.«, u: Segregation – Integration – Assimilation: Religious and Ethnic Groups in the Medieval Towns of Central and Eastern Europe, ur. Derek Keene, Balász Nagy, Katalin Szende. London: Ashgate, 2009: 115-133.
»The Family Records of Andreas de Pozza from 1569-1603.« Dubrovnik Annals 13 (2009): 37-54.
»Novootkriveni autograf Filipa de Diversija iz 1455. godine: poslanice Sv. Jeronima, Sv. Augustina i drugih.« Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 48 (2010): 133-176.
»Mittelalterliches Dubrovnik: Wo sich das slavische und das lateinische Europa begegnen.«, u: Dalmatien als europaische Kulturraum. Beiträge zu den Internationalen wissenschaftlichen Symposien “Dalmatien als Raum europaischer Kultursynthese” (Bonn, 6-10. Oktober 2003) und “Städtische Kultur in Dalmatien. Die Genese eines europaischen Kulturraums” (Bonn, 9.-13. Oktober 2006), ur. Wilfried Potthoff, Aleksandar Jakir, Marko Trogrlić, Nikolaos Trunte. Split: Filozofski fakultet u Splitu – Odsjek za povijest, 2010: 23-44.
»O napuštanju, udomljivanju i posvojenju djece u srednjovjekovnom Dubrovniku i Dalmaciji.«, u: Filii, filiae…: Položaj i uloga djece na jadranskom prostoru. Zbornik radova 4. Istarskog povijesnog biennala 4 (2011): 15-32.
»Slavensko i romansko tkanje dalmatinskog i dubrovačkog identiteta.«, u: Zbornik radova 39. seminara Zagrebačke slavističke škole, ur. Krešimir Mićanović. Zagreb: Zagrebačka slavistička škola, 2011: 207-226.
»A newly discovered autograph by Filippo de Diversi (Philippus de Diversis) from 1455: The Epistles St Jerome, St Augustine and others.« Dubrovnik annals 15 (2011): 67-117.
»O životu trećoredaca iz samostana sv. Jeronima u Martinšćici na otoku Cresu (1578. – 1678.).«, Bertošin zbornik: Zbornik u čast Miroslava Bertoše, knj. 2, ur. Ivan Jurković. Pula – Pazin: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli – Državni arhiv u Pazinu, 2012: 251-284.
»Mavrova pjesnička potraga za Bogom i za sobom.«, u: Perivoj od slave. Zbornik Dunje Fališevac, ur. Tomislav Bogdan, Ivana Brković, Davor Dukić, Lahorka Plejic Poje. Zagreb:  FF-press, 2012: 127-141 (ISBN 978-953-175-439-2).
»Udobni dom suknara Mihovila: svakodnevica bogate građanske obitelji u anžuvinskom Zadru.«. Domus, casa, habitatio…: Kultura stanovanja na jadranskom prostoru, ur. Marija Mogorović Crljenko, Elena Uljančić Vekić. Poreč: Zavičajni muzej Poreštine, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli – Odjel za humanističke znanosti, Državni arhiv u Pazinu. Istarski povijesni biennale 5 (2013): 9-29.
»Kraj srednjovjekovnog Bosanskog kraljevstva u dubrovačkim izvorima.«, u: Stjepan Tomaševi ć (1461. – 1463.) – slom srednjovjekovnoga Bosanskog Kraljevstva, ur. Ante Birin. Zagreb-Sarajevo: Hrvatski institut za povijest, Katolički bogoslovni fakultet u Sarajevu, 2013: 47-67.
»Velika mala povijest: Josip Matasović i časopis Narodna starina.«, u: Josip Matasović i paradigma kulturne povijesti. Zbornik radova znanstvenog skupa održanog u Slavonskom brodu 23-24. studenog 2012, ur. Suzana Leček. Slavonski Brod-Zagreb: Hrvatski institut za povijest – Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, Hrvatski državni arhiv, Društvo za hrvatsku povjesnicu, 2013: 45-63.
»Ladanjska Arkadija Junija Antunova de Resti (1755.–1814.) – utočište starog svijeta.« Peristil 56 (2013): 57-62.
»The Power of Word: Preachers in Medieval Dubrovnik.« Dubrovnik Annals 17 (2013): 7-23.
»Problem revizije u povijesnoj znanosti.«, u: Historiografija / povijest u suvremenom društvu. Zbornik radova s okruglog stola održanog 11. i 12. listopada 2011. u Zagrebu, ur. Gordan Ravančić, Mislav Gregl, Ivana Horbec, Vlasta Švoger, Dinko Župan. Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 2014: 127-136.
»Dubrovački statut i druge zakonske zbirke.«, u: Suzbijanje korupcije u Hrvatskoj u srednjem vijeku, ur. Zorislav Antun Petrović. Zagreb: Kultura i etika, 2014: 96-102.
»Grad i građani između kraljeva, velikaša i prelata – pogled Nade Klaić na srednjovjekovnu trogirsku komunu.«, u: Nada Klaić i njezin znanstveni i nastavni doprinos razvoju historiografije. Zbornik radova sa znanstvenog skupa s međunarodnim sudjelovanjem održanog u Zagrebu 29-30. studenog 2013. godine, ur. Damir Agičić, Tomislav Galović. Zagreb: Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti, Društvo za hrvatsku povjesnicu, FF Press, 2014: 207-228.
»Ser Micouillus Petri, draparius, civis Iadre – život kao znak vremena.« Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru 56 (2014): 45-68.
»Splitski statut – ogledalo razvoja komune.«, u: Splitski statut iz 1312. godine: povijest i pravo, ur. Željko Radić, Marko Trogrlić, Massimo Meccarelli, Ludwig Steindorff. Split: Književni krug, 2015: 69-90.
»Extension of the Ragusan aqueduct from the spring in Knežica, 1518-1520: common concern of the government and people for the common good.« Scripta in honorem Igor Fiskovic. Zbornik povodom sedamdesetog rođendana. Festschrift in the occasion of his 70th birthday, ed. Miljenko Jurković, Predrag Marković. Zagreb-Motovun: University of Zagreb, Faculty of Humanities and Social Sciences, International Research Center for Late Antiquity and the Middle Ages, 2015: 319-326.
»Suzbijanje korupcije, sukoba interesa i zloupotreba službe u Hvarskom statutu.«, u: Suzbijanje korupcije u Hrvatskoj u srednjem vijeku, sv. 2, ur. Nina Ožegović. Zagreb: Institut za kulturu i etiku, Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, 2016: 53-65.
»Zajedništvo života franjevaca trećoredaca iz samostana Sv. Jeronima i stanovnika Martinšćice na Cresu (1578. – 1618).« Radovi Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 48/1 (2016): 89-102.
Janeković Römer, Zdenka. »Zatvaranje dubrovačkog plemstva i vijeća u političkom i društvenom kontekstu 13. i 14. stoljeća.« Anali 56/1 (2018): 87-116.

Stručni radovi:
»Suđenje ljubavi – bračno-ljubavna priča iz srednjovjekovnog Dubrovnika.«, u: Hrvatski jezik u kontekstu suvremenog obrazovanja, ur. Marijana Češi, Mirela Barbaroša-Šikić. Zagreb: Slap, Agencija za odgoj i obrazovanje 2010: 56-65.
»Moji su putevi vodili na Lapad: Iskustvo rada u Zavodu za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku.«, u: Dijalog s povodom 3. Nova dubrovačka historiografija: dr. sc. Nenad Vekarić i suradnici, ur. Drago Roksandić. Zagreb: Centar za komparativno-historijske i interkulturalne studije, Filozofski fakultet u Zagrebu, 2011: 29-34.
»Dubrovačka Republika.«, u: Leksikon Ruđera Boškovića, ur. Antonijela Bogutovac. Zagreb: Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2011: 22-28.