Vesna Miović

Vesna Miović (*3.5.1961., Dubrovnik) završila je studij orijentalistike (turski, arapski i perzijski jezik) na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Godine 1992. magistrirala je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu s temom “Odnosi Dubrovnika i tripolitanskog namjesništva u 18. stoljeću”. Godine 1996. doktorirala je na istom fakultetu s temom “Odnosi na dubrovačko-osmanskoj granici (1667-1806)”. Od 1989. godine radi Zavodu za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku, sada u zvanju višeg znanstvenog suradnika.
Znanstveni radovi temelje se na istraživanju arhivskih izvora Državnog arhiva u Dubrovniku, s posebnim naglaskom na bogati fond osmanskih dokumenata. Bavi se istraživanjem odnosa Dubrovačke Republike i Osmanskog Carstva na svim razinama, od međudržavne do pojedinačne, te radi na klasificiranju, sređivanju i inventariziranju osmanskih dokumenata. Istražuje i povijest dubrovačkih Židova u doba Dubrovačke Republike, te u doba nakon njenog sloma.

Bibliografija (knjige i znanstveni radovi)


Knjige:

Na razmeđu (odnosi na dubrovačko-osmanskoj granici 1667-1806). Dubrovnik: Zavod za povijesne znanosti HAZU, 1997.

Dubrovačka diplomacija u Istambulu. Dubrovnik-Zagreb: HAZU Zavod za povijesne znanosti, 2003.

Židovski geto u Dubrovačkoj Republici (1546-1808)., Dubrovnik-Zagreb: HAZU Zavod za povijesne znanosti, 2005.

The Jewish Ghetto in the Dubrovnik Republic (1546-1808). Dubrovnik-Zagreb: HAZU Zavod za povijesne znanosti, 2005.

Dubrovačka Republika u spisima osmanskih sultana. Dubrovnik: Državni arhiv u Dubrovniku, 2005.

Dubrovačka Republika u spisima namjesnika Bosanskog ejaleta i Hercegovačkog sandžaka. Dubrovnik: Državni arhiv u Dubrovniku, Matica Hrvatska – ogranak Dubrovnik; Istorijski arhiv Sarajevo; Kantonalni arhiv Travnik, 2008.

Mudrost na razmeđu: zgode iz vremena Dubrovačke Republike i Osmanskog Carstva.Dubrovnik: Udruga za promicanje multiklturalnih vrijedosti “Kartolina”, 2011.

Wisdom at the Crossroads: True Stories From the Time of the Republic of Dubrovnik and the Ottoman Empire. Dubrovnik: Udruga za promicanje multiklturalnih vrijedosti “Kartolina”, 2011.

Kavşaktaki Bilgelik: Dubrovnik Cümhuriyeti ve Osmanlı Devleti Döneminde Olaylar. Dubrovnik: Udruga za promicanje multiklturalnih vrijedosti “Kartolina”, 2011.

Židovke u Dubrovačkoj Republici. Zagreb-Dubrovnik: HAZU Zavod za povijesne znanosti, 2013.

Vesna Miović, Ivan Čerešnješ. Research, Inventory and Cataloguing Documents of the Criminal Court Registers Lamenta Criminalia post terraemotum, Diversi e possesso de Criminale and Criminalia in the State Archives of Dubrovnik involving Jewish Litigants (1667-1808). Ljubljana: Research and Documentation Center JAS, 2016, e-knjiga, dostupna na: dubrovnik.jas-center.eu

 

Radovi u časopisima, zbornicima i knjigama:

»Fermani dubrovačkim pomorcima.« Anali Zavoda za povijesne znanosti JAZU u Dubrovniku27 (1989): 149-160.

»Umorstva turskih podanika od strane Dubrovčana-presuđivanje prema turskim zakonima.« Anali Zavoda za povijesne znanosti JAZU u Dubrovniku 28 (1990): 169-182.

»Spor između Dubrovnika i Venecije 1751-1754.« Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 29 (1991): 99-116.

»Ulcinjani i Dubrovačka Republika u prvoj polovici XVIII stoljeća.« Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 30 (1992): 99-116.

»Zadiranja u dubrovačko biće od sultana do običnog osmanskog podanika.« Dubrovnik 2 (1993): 272-276.

»Odnosi Dubrovnika i tripolitanskog namjesništva u XVIII. stoljeću, I dio.« Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 31 (1993): 45-69.

»Odnosi Dubrovnika i tripolitanskog namjesništva u XVIII. stoljeću, II dio.« Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 32 (1994): 65-92.

»Pravila kojih se morao pridržavati dubrovački dragoman prilikom poslanstva u Bosni.« Hrvatski narodni godišnjak Napredak, Sarajevo 43/1995 (1994): 354-349.

»Orijentalistika u Bogišićevoj knjižnici.« Dubrovnik 1  (1995): 159-165.

»Dnevnik dubrovačkog dragomana Miha Zarinija.« Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 33 (1995): 93-135.

»Ulomci korespondencije Rajmunda Kunića.« Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 34 (1996): 31-47.

»Svakodnevica dubrovačkih pograničnih sela u doba hajdučije (Morejski rat 1684-1699).« Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 35 (1997): 19-36.

»The Conflict Between Dubrovnik and Venice 1751-1754.« Dubrovnik Annals 1 (1997): 71-96.

»Što je prethodilo katastrofi 1806. godine?« Zbornik radova »Konavle u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti«. Dubrovnik: Zavod za povijesne znanosti HAZU, 1998.

»Metode dubrovačke diplomacije u kontaktima s Osmanlijama.« Zbornik Diplomatske akademije 3 (1998): 243-252.

»Osmanske vlasti u Stocu i Dubrovačka Republika.« Humski zbornik 4 (1999): 153-169

»Emin na Pločama kao predstavnik Osmanija na području Dubrovačke Republike.« Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 37 (1999): 205-215.

»Brigandage on the Ragusan Frontier during the Morean War (1694-1699).« Dubrovnik Annals 3 (1999): 41-54.

»Turkish Documents in State Archives of Dubrovnik.«, u: Balkanlar ve Italyada Şehir ve Manastır Arşivlerindeki Türkçe Belgeler Semineri, Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2000.

»Bosanski beglerbeg, hercegovački sandžakbeg i dubrovačka diplomacija.« Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 38 (2000): 121-163.

»Dragomans of the Dubrovnik Republic.« Dubrovnik Annals 5 (2001): 81-94.

»Miho Zarini – Dragoman (Interpretor for the Turkish Language) of Republic of Dubrovnik.«, u: Plurilingvizem v Evropi 18. stoletja, urednik: Fedora Ferluga Petronio, Ljubljana, 2002: 303-318.

»Emin (Customs Officer) as Representative of the Ottoman Empire in the Republic of Dubrovnik.« Dubrovnik Annals 7 (2003): 81-88.

»Turske priznanice o uplaćenom dubrovačkom haraču.« Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 42 (2004): 53-77.

»Beylerbey of Bosnia and Sancakbey of Herzegovina in the Diplomacy of the Dubrovnik Republic.« Dubrovnik Annals 9 (2005): 37-69.

Yom Tov Assis & Vesna Miović »Sefardi Refugees in 16th Century Ragusa (Dubrovnik).« Hispania Judaica Bulletin 5 (2007): 241-260.

Vesna Miović & Nikša Selmani »Turska kancelarija i Acta Turcarum od vremena Dubrovačke Republike do danas.« Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 45 (2007): 235-284.
»Arhivska građa o Bosni i Hercegovini u seriji Acta Turcarum Državnog arhiva u Dubrovniku.« Glasnik arhivā i arhivističkog udruženja Bosne i Hercegovine 39 (2009): 64-69.

»History of the Ottoman Documents in the State Archives of Dubrovnik (Ragusa).« Perspectives on Ottoman Studies – 18th Symposium of the International Committee Pre-Ottoman and Ottoman Studies (CIEPO): 857-863.

»Jewish Life in Sixteenth-Century Ragusa.« Hispania Judaica Bulletin 8 (2011): 111-124.

Vesna Miović i Relja Seferović, »Gracija Mendez u Dubrovniku.« Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 51/1 (2013): 155-194.

»Diplomatic Relations between the Ottoman Empire and the Republic of Dubrovnik.«, u: The European Tributary States of the Ottoman Empire in the Sixteenth and Seventeenth Centuries, ed. Gabor Karman and Lovro Kunčević, Leiden-Boston: Brill, 2013, 187-208.

»Osmansko Carstvo.«, u: U potrazi za mirom i blagostanjem; Hrvatske zemlje u 18. stoljeću, ur. Lovorka Čoralić, Zagreb: Matica hrvatska, 2013: 505-521.

»Prijevodi sefardskih ketuba Državnog arhiva u Dubrovniku.« Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 52/1 (2014): 89-130.

Vesna Miović i Relja Seferović, »Gracia Mendes in Dubrovnik.« Dubrovnik Annals 18 (2014): 65-94.

»Dubrovački mladići jezika: studenti osmansko-turskoga jezika u vrijeme Dubrovačke Republike.«, Književna smotra 46/173 (2015): 137-146.

»Dubrovačka Republika – ogledalo zbivanja u Osmanskom Carstvu 18. stoljeća.« Hrvatska revija 2 (2015): 42-45.

»Surgeon Abraham of Ragusa.« Hispania Judaica Bulletin 11/2 (2015): 70-92.

»Osmansko Carstvo i Dubrovačka Republika.«, u: Hrvatska i Turska; Povijesno kulturni pregled, ur. Katica Jurčević, Ozana Ramljak, Zlatko Hasanbegović. Zagreb: Srednja Europa, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 2016: 21-34.

»Rabin Jakob Pardo (1740.-1819.) i Židovi u Dubrovniku njegova doba.«, u: Ljudi 18. stoljeća, ur. Lovorka Ćoralić, Ivana Horbec, Maja Katušić, Vedran Klaužer, Filip Novosel i Ruža Radoš. Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 2016: 232-239.

»Dubrovački poklisar harača Marin Caboga.«, u: Ljudi 18. stoljeća, ur. Lovorka Ćoralić, Ivana Horbec, Maja Katušić, Vedran Klaužer, Filip Novosel i Ruža Radoš. Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 2016: 309-315.

Miović, Vesna. »Per favore della Soltana: moćne osmanske žene i dubrovački diplomati.« Anali 56/1 (2018): 147-197.