Stjepan Ćosić

Stjepan Ćosić (*25. ožujka 1964. Makarska) redoviti je profesor na Odsjeku za povijest Filozofskoga fakulteta sveučilišta u Splitu. Pročelnik je Katredre za ranonovovjekovnu i suvremenu povijest. Povijest i sociologiju diplomirao je 1987. na Filozofskom fakultetu u Zadru. Od 1988. do 1992. predavao je povijest u osnovnim i srednjim školama u Dubrovniku, a od 1992. do 1995. radio je kao arhivist u Državnom arhivu u Dubrovniku. U tom je razdoblju završio postdiplomski studij Sveučilišta u Zagrebu Kulturna povijest istočne obale Jadrana. Magistrirao je (1994) i doktorirao (1997) na Filozofskome fakultetu u Zagrebu (Dubrovačko područje od sloma Republike do 1848.) .
Od 1995. do 2003. istraživač je u Zavodu za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku. Godine 1998. izabran je u zvanje znanstvenoga suradnika. U razdoblju 2003-2012. obavljao je dužnost ravnatelja Hrvatskoga državnoga arhiva u Zagrebu, a od studenoga 2012. zaposlen je na Odsjeku za povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Splitu, u zvanju redovitoga profesora. Godine 2017. izabran je za redovitoga profesora na Hrvatskim studijima. Od prosinca 2019. bio je prodekan za poslovanje Fakulteta hrvatskih studija, a od 2021. je dekan Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu.
Radeći u arhivima, uz znanstvena zvanja stekao je stručna zvanja arhivista i višeg arhivista te se upoznao s gradivom domaćih arhivskih ustanova. Kao istraživač radio je u brojnim hrvatskim i u nizu stranih ustanova (Bari, Vatikan, Venecija, Beograd, Budimpešta, Beč, Graz, Sankt-Peterburg, Moskva). Istraživački interes usmjerio je na širok raspon tema iz političke, kulturne, intelektualne i demografsku povijest Dubrovnika, Dubrovačke Republike, Dalmacije, Hrvatske i BiH od 18. do 20. stoljeća. Bavi se i arhivističkim temama, napose poviješću kartografije, heraldikom i historijskom geografijom.
Od 2000. godine predavao je različite kolegije na Filozofskim fakultetima u Splitu, Zadru i Zagrebu te na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu i na Sveučilištu u Dubrovniku, na diplomskim i doktorskim studijima povijesti, povijesne demografije i arhivistike. Urednik je više svezaka časopisa, knjiga i monografija u izdanju Zavoda HAZU u Dubrovniku, Hrvatskoga državnoga arhiva u Zagrebu, Matice hrvatske i drugih nakladnika. Dugogodišnji je član u uredništvima i urednik časopisâ u nakladi Zavoda HAZU i Hrvatskoga državnoga arhiva te drugih institucija (Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku i Dubrovnik Annals, Arhivski vjesnik i Fontes – izvori za hrvatsku povijest). Bio je član i voditelj istraživačkih projekata financiranih od strane Ministarstva znanosti RH. Sudjelovao je na brojnim domaćim i međunarodnim znanstvenim skupovima. Za svoj historiografski rad dobio je Nagradu Dubrovnika (1999) i Nagradu za znanost HAZU (2005). U svibnju 2018. izabran je za člana suradnika u Razredu za društvene znanosti HAZU.

Bibliografija (knjige i znanstveni radovi)


Knjige:

Dubrovnik nakon pada Republike (1808-1848). Dubrovnik: Zavod za povijesne znanosti HAZU, 1999.

 Hrvatska granica na Kleku. Dubrovnik: Dubrovačko-neretvanska županija, 1999. (suautori: Pero Ljubić, Niko Kapetanić i Nenad Vekarić)

 Dubrovačka vlastela između roda i države: salamankezi i sorbonezi. Dubrovnik-Zagreb: Zavod za povijesne znanosti HAZU, 2005. (suautor Nenad Vekarić)

 Topografske karte na području Hrvatske. Zagreb: Državna geodetska uprava, 2012. (suautori: Stanislav Frangeš, Mirko Alilović i Ivan Landek)

Figure politike. Lujo Vojnović i Robert William Seton-Watson. Zagreb: Hrvatski državni arhiv, 2012. (suautor Zoran Grijak)

Prijevara ili zabluda? Problem granice na području poluotoka Kleka. Dubrovnik, 2012. (suautori: Niko Kapetanić i Nenad Vekarić). Izmijenjeno i dopunjeno izdanje knjige Hrvatska granica na Kleku.

Ideologija rodoslovlja. Korjenić-Neorićev grbovnik iz 1595. Zagreb-Dubrovnik: HAZU, Zavod za povijesne znanosti u Dubrovniku, 2015.

Poglavlja u knjigama:

»Dubrovačka Republika u 16. stoljeću«; »Dubrovačka Republika u 17. stoljeću« i »Dubrovačka Republika u 18. stoljeću« u: Povijest Hrvata 2 – od kraja 15. stoljeća do kraja Prvoga svjetskog rata. (ur. Mirko Valentić) Zagreb: Školska knjiga, 2005: 71-76; 158-164; 304-31. (suautor: Nenad Vekarić)

»Hrvatski jug: Dubrovačka Republika i Boka kotorska« u: Hrvatska i Europa kultura, znanost i umjetnost. svezak III. barok i prosvjetiteljstvo (XVII-XVIII. stoljeće) ur: Ivan Golub. Zagreb: HAZU i Školska knjiga, 2005: 79-93. (suautor: Nenad Vekarić)

»A Survey of Croatian History.« u: Croatia Aspects of Art, Architecture and Cultural Heritage. London: Frances Lincoln Limited, 2009: 10-19.

Znanstveni i stručni članci:

»Prinos poznavanju tajništva i arhiva Dubrovačke Republike« Arhivski vjesnik 37, Zagreb (1994): 123-145.

»O slomu Republike i ustroju francuske uprave u Dubrovniku 1808. i 1809.« Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 33, Dubrovnik (1995): 177-203.

»Sumarni inventar fonda središnje francuske uprave u Dubrovniku (Acta Gallica) 1808.-1814.« Arhivski vjesnik 38, Zagreb (1995): 149-195.

»Dubrovačka kovnica novca i njezini namještenici u 18. stoljeću.« Dubrovački horizonti 35, Zagreb (1995): 28-32.

»Sjećanje na povjesničara Vinka Ivančevića (1901.-1995.) – dopuna bibliografiji.« Naše more 3-4, Dubrovnik (1995): 194-195.

»Kapetani i brodski pisari iz općine Orebić godina 1817. « Naše more 1-2, Dubrovnik (1996): 55-58.

»Pogled na dubrovačku povijest u prvoj polovici 19. stoljeća.« Dubrovački horizonti 36, Zagreb (1996): 63-70.

»Don Ante Dračevac, svećenik i povijesni pisac (1920-1993).« Godišnjak grada Korčule 1, Korčula (1996): 249-252.

»Administrativna struktura i plaće službenika Dubrovačke Republike (1700-1808).« Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru 38, Zadar (1996): 129-156.

»Dubrovnik u Ilirskim Pokrajinama.« Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 35, Dubrovnik (1997): 37-62.

»Frane Petrić o društvenoj ulozi i etičkoj dimenziji povijesnih istraživanja.« Dubrovnik 1-3, Dubrovnik (1997): 60-73.

»Dubrovačka granica i područje Kleka.« Hercegovina 11 /3/, Mostar (1998): 46-72.

»Dubrovački plemićki i građanski rodovi konavoskoga podrijetla.«, u: Konavle u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti 1, Dubrovnik: Zavod za povijesne znanosti HAZU, 1998: 47-75.

»Obilježja i ustroj austrijske vlasti u Dalmaciji u doba apsolutizma« Radovi Zavoda za povijesne znanosti u Zadru 40, Zadar (1998): 349-360.

»Plemstvo biskupskoga grada Stona (Nobilitas Civitatis Episcopalis Stagnensis)« Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 36, Dubrovnik (1998): 249-276.

»The Fall of the Dubrovnik Republic and the Establishment of the French Administration in Dubrovnik in 1808 and 1809« Dubrovnik Annals 2, Dubrovnik (1998): 55-98.

»Dubrovnik – hrvatska Atena.« u: Međunarodni znanstveni skup ‘Jugoistočna Europa 1918.-1995.’ (ur: Aleksandar Ravlić). Zagreb: Hrvatska matica iseljenika i Hrvatski informativni centar, 1999: 13-17.

 »Pogled na Velu Luku u prvoj polovici 19. stoljeća.« u: Zbornik Vela Luka na putu samosvojnog razvoja, Vela Luka: Općina Vela Luka, 2000: 43-52.

»Waidmannsdorfov izvještaj o Dubrovačkom okrugu iz 1823.« Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 38, Zagreb-Dubrovnik (2000): 201-242.

»Dubrovnik under French Rule (1810-1814)« Dubrovnik Annals 4, Zagreb-Dubrovnik (2000): 103-142.

»Nacija u stranačkim ideologijama: primjer Dubrovnika potkraj 19. stoljeća.« Dijalog povjesničara – istoričara 3, Zagreb (2001): 51-65.

»Nacionalne ideologije u Dubrovniku u Supilovo doba.« Dubrovnik 4, Dubrovnik (2001): 21-30.

»Raskol dubrovačkog patricijata« Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 39, Zagreb-Dubrovnik (2001): 305-379. (suautor: Nenad Vekarić)

»The Nobility of the Episcopal Town of Ston.« Dubrovnik Annals 5, Zagreb-Dubrovnik (2001): 95-117.

»Uz stotu obljetnicu rođenja povjesničara Vinka Foretića (1901-2001).« Godišnjak grada Korčule 6, Korčula (2001): 435-441.

»U čast povjesničara Vinka Foretića (1901-1986).« Kolo 3, Zagreb (2001): 421-429.

»Književnik i znanstvenik Josip Bersa (1862-1932).« u: Josip Bersa, Dubrovačke slike i prilike. Dubrovnik: Matica hrvatska, 2002: 11-29.

»Dubrovačka Republika« (povijest) i »Dubrovnik – povijest « u: Hrvatska enciklopedija sv. 3, Zagreb: Leksikografski zavod “Miroslav Krleža”, 2002: 278-282; 283-286. (suautor: Nenad Vekarić)

»Luko Stulli i dubrovačka književna baštinaAnali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 41, Zagreb-Dubrovnik (2003): 259-286.

»Factions Between Dubrovnik`s patriciate.« Dubrovnik Annals 7, Zagreb-Dubrovnik (2003): 7-79.

»Povjesničar Josip Gelcich (1849.-1925.), biobibliografija.« Dubrovnik 1, Dubrovnik (2003): 91-97.

»Hercegovina u ranoj poeziji Mata Vodopića.« Hercegovina 19, Mostar (2005): 203-214.

»Dubrovnik kao ishodište, mjesto povratka i nadahnuća (uz sedamdesetu obljetnicu Trpimira Macana)«, Kolo 3 (2005): 85-99.

»Oblikovanje uloge i planiranje rada državnih arhiva u suvremenom okruženju.« Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja 5/1, Radenci (2006): 36-43. (koautor: Vlatka Lemić)

»Rad arhiva u uvjetima suprotstavljenih utjecaja: država-društvo-korisnici.« Arhivski vjesnik 49, Zagreb (2006): 7-19. (suautor: Vlatka Lemić)

»Pogovor: Robin Harris, Povijest Dubrovnika – suvremena sinteza iz europskog motrišta.« u: Robin Harris, Povijest Dubrovnika. Zagreb: Golden Marketing – Tehnička knjiga, 2006: 473-487.

»Dalmatinska zagora na starim zemljopisnim kartama i katastrima.« u: Dalmatinska zagora – Nepoznata zemlja. Zagreb: Ministarstvo kulture – Galerija Klovićevi dvori, 2007: 205- 219.

»Slom Dubrovačke Republike prema iskustvima suvremenika.« Kolo 2, Zagreb (2008): 129-147.

»Problemi arhivske službe u HrvatskojArhivski vjesnik 51, Zagreb (2008): 9-24.

»Povijest Slavonije na starim kartama.« u: Slavonija, Baranja i Srijem vrela europske civilizacije. Zagreb: Ministarstvo kulture – Galerija Klovićevi dvori, 2009: 151-173.

»Pogovor: Vojnovićev Pad Dubrovnika nakon dvjesto godina« u: Lujo Vojnović, Pad Dubrovnika (1797-1815). Zagreb: Fortuna, 2009: nepaginirano

»Ruski mistik u Strossmayerovoj palači.« Gordogan 6-7 Zagreb (2009): 164-167.

»Horvat Horvatom – uz Horvatov članak o Danijelu Josipoviću.«  Gordogan 19-20, Zagreb (2010): 39-45.

»Dubrovački zavičaj u djelu Stijepa Obada.« Zbornik Stijepa Obada. Zadar, Split, Zagreb, 2010: 117-127.

»Državna uprava u Dalmaciji i crkveni preustroj 1828./1830. godineCroatica Christiana Periodica 65, Zagreb (2010): 51-66.

»Mavro Orbini i raskol dubrovačkoga patricijataRadovi Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 43 (2011): 37-56.

»Josip Matasović – crtice iz biografije.« u: Josip Matasović i paradigma kulturne povijesti (ur. Suzana Leček). Slavonski Brod – Zagreb, 2013: 277-286.

»Poezija dubrovačkih Srba katolika.« Gordogan 29-30 (2014): 77-104.

»Španjolski grbovi u grbovniku Korjenić-Neorića iz 1595.« Spalatumque dedit ortum Zbornik povodom desete godišnjice Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta u Splitu (ur. Ivan Basić i Marko Rimac). Split, 2014: 283-308.

»Vrmsko porijeklo Korjenić-Neorića.« u: Klobuk kroz istoriju – Zbornik međunarodnog naučnog skupa. Trebinje, 2015: 99-115.

»Tempi passati Mare Male Natali.« Literat 6 (2015): 23-32

»Federiko Glavić inzularac koji je uspio spasiti Dubrovnik«. Studia lexicographica 17 (2015): 77-79.

»Miroslav Krleža i Lujo Vojnović: zaboravljeni slučajevi.« u: Krleža danas Zbornik radova (ur. Tomislav Brlek). Zagreb: Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2016: 223-242.

»Dubrovačka Republika kao žrtva Bečkoga kongresa.« u: Bečki kongres 1814./1815. : Historiografske refleksije o 200. obljetnici (ur. Marko Trogrlić). Zagreb: Leykam, 2016: 57-91.

»Apokrifni popis plemićkih rodova Bosanskoga kraljevstva.« Hercegovina: časopis za kulturno i istorijsko nasljeđe 3 (2017): 167-178.

»Dubrovački Radulovići i njihov grbovnik Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 55/1 (2017): 89-129.

Ćosić, Stjepan i Nikola Glamuzina. »Dubrovačka kartografija potkraj 17. stoljeća.« Anali 56/1 (2018): 199-251.

 

Uredničke knjige:

 Josip Bersa, Dubrovačke slike i prilike. Dubrovnik: Matica hrvatska, 2002. (312 str.)

Razni fondovi Kongregacije za širenje vjere 17-18. st. Fontes izvori za hrvatsku povijest 10, Zagreb: Hrvatski Državni Arhiv, 2004. (408 str.)

Hrvatski politički pokret 1848-1849. Izabrani dokumenti. Fontes izvori za hrvatsku povijest 12, Zagreb: HDA, 2006. (382 str.)

Vodič kroz arhivske fondove i zbirke Hrvatskog državnog arhiva (DVD izdanje). Zagreb: HDA, 2007.

Srednjovjekovni registri Zadarskog i Splitskog kaptola (Registra Medievalia Capitulorum Jadre et Spalati). Velika bilježnica Zadarskoga kaptola (Quaternus magnus Capituli Iadriensis) vol. 2. Fontes izvori za hrvatsku povijest 13, Zagreb: HDA, 2007. (302 str.)

Narodno vijeće Slovenaca Hrvata i Srba u Zagrebu. Osnutak, djelovanje i nestanak. Fontes izvori za hrvatsku povijest 14, Zagreb: HDA, 2008. (639 str.)

Registri Zadarskoga i Splitskoga kaptola (Registra Medievalia Capitulorum Iadre et Spalati, Registar Petra de Serçane“) vol. 3. Fontes izvori za hrvatsku povijest 15, HDA Zagreb, 2009. (240 str.)