Relja Seferović

Relja Seferović (*4.8.1975., Dubrovnik), znanstveni savjetnik u Zavodu za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku.
Rođen 1975. u Dubrovniku, gdje završava osnovnu školu i opću gimnaziju. Završio studij povijesti i latinskog jezika na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1998.
U rujnu 1999. osvojio združenu stipendiju Open Society Institute, Cambridge Overseas Trust i Foreign and Commonwealth Office za jednogodišnji poslijediplomski studij na Faculty of History, University of Cambridge, UK, te 2000. stekao naslov Master of Philosophy, magistriravši radom o srednjovjekovnim prevoditeljima. Također završio poslijediplomski studij iz predmeta Hrvatska povijest srednjeg vijeka na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i 2003. obranio magistarski rad o djelatnosti Hermana Dalmatina i Ivana Stojkovića. U siječnju 2004. prijavio na Odsjeku za klasičnu filologiju istog fakulteta doktorsku disertaciju o historiografskom radu dominikanca Serafina Marije Crijevića uz kritičko izdanje spisa Prolegomena in Sacram metropolim Ragusinam i obranio je sredinom listopada 2006.
Od siječnja do rujna 1999. zaposlen kao arhivist pripravnik u Hrvatskom državnom arhivu u Zagrebu na sređivanju zbirke grbovnica uz izradu elektronske baze podataka. Od studenog 2002. do listopada 2004. zaposlen u Institutu za povijest umjetnosti u Zagrebu kao istraživač arhivskih dokumenata u Državnom arhivu u Dubrovniku i knjižnicama Franjevačkog i Dominikanskog samostana. Od studenog 2004. stalno zaposlen u Zavodu za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku kao suradnik na projektu “Povijest Dubrovnika i Dubrovačke Republike”.
U kolovozu 2007. ostvario jednomjesečni radni posjet Sveučilištu Oxford kao stipendist Oxford Colleges Hospitality Scheme i boravio na Oriel Collegeu. Istraživao studijski rad Johna Wyclifa i organizaciju sveučilišne nastave s osobitim obzirom na ulogu Prosjačkih redova u Oxfordu razvijenog i kasnog srednjeg vijeka. Izlagao na mnogim znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu. Temeljne istraživačke interese vezuje uz proučavanje odnosa između države i Crkve, uz intelektualnu povijest u srednjem i ranom Novom vijeku i uz izdavanje latinskih tekstova.

Bibliografija (knjige i znanstveni radovi)


Knjige

Seraphinus Maria Cerva, Monumenta Congregationis Sancti Dominici de Ragusio Ordinis Fratrum Praedicatorum. Seculum primum ab anno MCCXXV ad annum MCCCXXIV. Editio princeps. Izdanje priredio i uvodnu raspravu napisao Relja Seferović. Zagreb-Dubrovnik: Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, 2017.

Seraphinus Maria Cerva, Prolegomena in Sacram metropolim Ragusinam. Editio princeps. Priredio Relja Seferović. Zagreb – Dubrovnik: Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, 2008.

Serafin Marija Cerva, Prolegomena za Svetu dubrovačku metropoliju. Priredio, preveo i uvodnu raspravu napisao Relja Seferović. Zagreb – Dubrovnik: Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, 2012.

 

Radovi u časopisima, zbornicima i knjigama

»Adventski i korizmeni propovjednici u dubrovačkoj katedrali u 18. stoljeću.« Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 46 (2008): 81-124.

Katarina Horvat-Levaj i Relja Seferović, »Barokna obnova Kneževa dvora u Dubrovniku.« Radovi Instituta za povijest umjetnosti 27 (2003): 163-183.

Katarina Horvat-Levaj i Relja Seferović, »Baroque Reconstruction of the Rector’s Palace in Dubrovnik .« Dubrovnik Annals 10 (2006): 87-122.

Mara Stojan i Relja Seferović »Čudo vode (prolegomena za ranorenesansni vodovod u Dubrovniku).« Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 44 (2006): 95-137.

»Dubia et consulta: mišljenja državnih teologa Dubrovačke Republike u 17. i 18. stoljeću.« Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 48 (2010): 243-300.

»Dubrovački benediktinci u ranom 18. stoljeću i novi pravilnik Mljetske kongregacijeAnali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 58 (2020): 93-130.

»Dubrovački knjižari 16. stoljeća u državnoj službi.« Arhivski vjesnik 51 (2008): 371-393.

»Dubrovački teolozi o židovskoj zajednici u prvoj polovici 18. stoljeća.« Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 44 (2006): 139-188.

»Duhovne promjene u Rimskoj Crkvi u prizmi rada srednjovjekovnih prevoditelja.« Croatica Christiana Periodica 53 (2004): 19-50.

»Engleski klerici u historiografiji Dubrovačke Republike.« Humanitas et litteraeZbornik u čast Franje Šanjeka, priredili Lovorka Čoralić i Slavko Slišković. Zagreb: Dominikanska naklada Istina i Kršćanska sadašnjost, 2009: 159-176.

»Fantazija povijesti: legenda biskupa Antuna Primija o kralju Pavlimiru.« Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 49 (2011): 133-178.

»Foreign Teacher and Humanist: Nascimbene Nascimbeni on Rhetoric in Dubrovnik.« Dubrovnik Annals 14 (2010): 99-141.

»Foundation of the Library of the Institute for Historical Sciences CASA in Dubrovnik: Preliminary Insight.« Dubrovnik Annals 23 (2019): 111-132.

»“Golema knjiga slična je golemu zlu.” Jezgrovitost kao stilsko obilježje fra Sebastijana Slade Dolcija.«, u: Zbornik o Sebastijanu Sladi. Zbornik radova sa znanstvenoga skupa “Sebastijan Slade Dolci i franjevci Provincije sv. Jeronima”, Zadar, 8.-10. listopada 2015, ur. Tamara Tvrtković i Marinko Šišak. Zagreb: Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, 2016: 9-25.

Vesna Miović i Relja Seferović, »Gracia Mendes in Dubrovnik.« Dubrovnik Annals 18 (2014): 65-94.

Vesna Miović i Relja Seferović, »Gracija Mendes u Dubrovniku: nove spoznaje.« Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 51/1 (2013): 155-194.

»Isusovac Stefano Antonio Morcelli, nesuđeni nadbiskup s kraja Republike.« Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 54/2 (2016): 309-337.

»Između škole i politike: o izdanju djela De inventione i političkoj kulturi Dubrovnika u 16. stoljeću.« Latina et Graeca, nova serija 24 (2014): 105-117.

»Javne počasti i djela fra Luja Spagnolettija, nadbiskupa dubrovačkog 1792.-1799.« Croatica Christiana Periodica 76 (2015): 101-128.

»Jezikoslovni interesi u klasičnoj dubrovačkoj historiografiji.«, u: Dubrovnik u hrvatskoj povijesti. Zbornik u čast akademiku Nenadu Vekariću, ur. Mario Grčević i Nenad Vekarić. Zagreb: Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, 2019: 527-547.

»Kristofor Stay nad odrom Ivana Natalija Aletina u Dubrovniku.« Latina et Graeca, nova serija, V/2006, br. IX:  51-71.

»Ljepota dijaloga. Rasprave grčkih i latinskih teologa u vrijeme Komnenâ iz zapadne perspektive.« Zbornik radova Vizantološkog instituta 49 (2012): 187-212.

»Moralnoteološka promišljanja klerika u baroknom Dubrovniku.« Croatica Christiana Periodica 72 (2013): 85-117.

»Motivi i postupci klasičnih historiografa Dubrovačke Republike.«, u: Verba volant – scripta manent. Zbornik u čast akademika Stjepana Krasića OP, ur. Branko Matulić i Vinicije B. Lupis. Split: Sveučilište u Splitu, 2019: 529-547.

»Nasljedniku toskanskih tirana i dobrih Pastira: dubrovački epitaf papi Lavu X. (1513.-1521.).« Marin Držić: 1508. – 2008. Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa održanog 5.-7. studenoga 2008. u Zagrebu. Ur. Nikola Batušić i Dunja Fališevac. Zagreb: HAZU, 2010: 307-325.

»Oksfordska uspomena. Zapisi iz kapelice Merton Collegea.« Latina et Graeca, nova serija 21 (2012): 69-80.

»O nadbiskupu Lazzariju uz retorički ornat.« Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 50 (2012): 91-160.

Radoslav Tomić i Relja Seferović, »Oporuka dubrovačkog arhiđakona Bernarda Đorđića.« Peristil 50 (2007): 157-172.

»O retoričkoj kulturi u Dubrovniku Petrićeva vremena.« Filozofska istraživanja br. 119 god. 30 (2010) sv. 3: 431-449. Broj podrubnih bilježaka: 103.

Katarina Horvat Levaj i Relja Seferović, »Palača Luccari na Pustijerni: obnova dubrovačke stambene arhitekture nakon potresa 1667. godine u svjetlu novih arhivskih istraživanja.« Peristil. Zbornik radova za povijest umjetnosti 56 (2013): 127-142.

»Pedagoški pogledi Francesca Marije Appendinija prilikom otvorenja dubrovačke gimnazije.« Latina et Graeca, nova serija, 12/2007: 35-54.

»Politička retorika Francesca Marije Appendinija s kraja Republike.« Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 53/2 (2015): 311-349.

»Preachers, Sermons, and State Authorities in late Baroque DubrovnikSlovene. International Journal of Slavic Studies 6/2 (2017): 648-677.

»Radovi na dubrovačkom vodovodu od velikog potresa 1667. godine do pada Dubrovačke Republike.« Radovi Instituta za povijest umjetnosti 40 (2016): 141-154.

»Rational Clergy and Irrational Laity: an 18th century Biography of St Blasius in the Service of the State Promotion.«, u: Stanislava Kuzmova, Ana Marinković i Trpimir Vedriš (ur.), Cuius patrocinio tota gaudet regio. Saints’ Cults and the Dynamics of Regional Cohesion. Zbornik radova s međunarodnog skupa održanog u Dubrovniku 18-21. listopada 2012. Zagreb: Hagiotheca, 2014: 425-440.

»Razočarani notar: iz kasnog dubrovačkog prijepisa djela Historia Ragusii Giovannija Conversinija.« Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 55/1 (2017): 131-170.

»Reformacija iz vizure povjesničara i teologa Dubrovačke Republike.« Spomenica Josipa Adamčeka, ur. Drago Roksandić i Damir Agičić. Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2009: 221-241.

»Serafin Marija Crijević – Cerva (4. listopada 1686. – 24. lipnja 1759.). Dubrovački historiograf« u Franjo Šanjek, Dominikanci i Hrvati. Osam stoljeća zajedništva (13.-21. stoljeće). Zagreb: Kršćanska sadašnjost i Dominikanska naklada Istina, 2008: 218-225.

»Shvaćanje autoriteta u djelu Tractatus de Ecclesia Ivana Stojkovića.« Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 42 (2004): 21-52.

»Strani učitelj i domaći povjesničar: Nascimbene Nascimbeni i Serafin Cerva o retorici.« Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 45 (2007): 47-116.

»Sukobi oko ostavštine Luke Zamagne i spor Republike s Malom braćom.« Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 43 (2005): 93-128.

»Sveta godina 1550. u Dubrovniku: svetkovine, prijepori i pojedinci.« Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 52/1 (2014): 51-87.

»Svjetlo riječi, sjena vlasti: kasnorenesansni propovjednici u dubrovačkoj katedrali.«, u: Tridentska baština. Katolička obnova i konfesionalizacija u hrvatskim zemljama, ur. Zrinka Blažević i Lahorka Plejić Poje. Zagreb: Filozofski fakultet Družbe Isusove, Katolički bogoslovni fakultet i Matica hrvatska, 2016: 193-209.

»Tajne knjižnice dubrovačkog Zavoda za povijesne znanosti HAZU.«, u: Utile cum dulci. Zbornik u čast Pavlu Knezoviću, ur. Rudolf Barišić, Marko Jerković i Tamara Tvrtković. Zagreb: Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, 2019: 35-50.

»The concept of authorities in the treatise Tractatus de Ecclesia by Ivan Stojković.« Dubrovnik Annals 9 (2005): 7-36.

Mara Stojan i Relja Seferović. »The Miracle of Water: Prolegomena to the Early Renaissance Aqueduct of Dubrovnik.« Dubrovnik Annals 11 (2007): 49-84.

»Un approccio ai Prolegomena in Sacram metropolim Ragusinam.« Atti e memorie della Società Dalmata di storia patria. N. 10 (vol. XXX – N.S. XIX). Roma 2008: 115-120.