Reviews I – M

Janeković-Römer, Zdenka. »Bernard Stulli, Studije iz povijesti Dubrovnika. Zagreb: Konzor, 2001.«Anali 42 (2004): 358.
Janeković-Römer, Zdenka. »David Rheubottom, Age, Marriage and politics in fifteenth-century Ragusa. Oxford –New York: Oxford University Press, 2000.« Anali 39 (2001): 507-513.
Janeković-Römer, Zdenka. »In memoriam BARIŠA KREKIĆ (Dubrovnik, 14. rujna 1928. – Los Angeles, 12. siječnja 2021).«Anali 59 (2021): 307-310.
Janeković-Römer, Zdenka. »Nikola Gučetić, Upravljanje obitelji, ur. Marinko Šišak, prev. Maja Zaninović. Zagreb: Biblioteka Scopus, 1998, 355 str.« Anali 38 (2000): 396-399.
Janeković-Römer, Zdenka. »Povijest Venecije, sv. 1, ur. Gherardo Ortalli, Giorgio Cracco, Gaetano Cozzi, Michael Knapton. Zagreb: Antibarbarus, 2007; sv. 2, ur. Gaetano Cozzi, Michael Knapton, Giovanni Scarabello. Zagreb: Antibarbarus, 2007.« Anali 49 (2011): 349-358.
Janeković-Römer, Zdenka. »U predvorju Europe s baštinom pod rukom: Hrvatska i Europa, Kultura, znanost i umjetnost, ur. Ivan Supičić. Svezak 3: Barok i prosvjetiteljstvo (XVII-XVIII. stoljeće), ur. Ivan Golub. Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti i Školska knjiga, 2003.« Anali 43 (2005): 282-291.
Jelaska Marijan, Zdravka. »Lovorka Čoralić, Venecija. Kraljica mora s lagunarnih sprudova: povijest Mletačke Republike. Samobor: Meridijani, 2004.« Anali 43 (2005): 291-293.
Jelaska Marijan, Zdravka. »Norka Machiedo Mladinić, Jadranska straža 1922-1941. Zagreb: Dom i svijet, Pomorska biblioteka, 2005.« Anali 44 (2006): 256.
Jelaska Marijan, Zdravka. »Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu 19 (2001).« Anali 41 (2003): 307-308.
Jelaska Marijan, Zdravka. »Lovorka Čoralić, Barani u Mlecima: povijest jedne hrvatske iseljeničke zajednice. Zagreb: Dom i svijet (Biblioteka Povjesnica) – Hrvatsko građansko društvo Crne Gore, 2006.« Anali 45 (2007): 421-422.
Jelaska Marijan, Zdravka. »Lovorka Čoralić, Iz prošlosti Boke: odabrane teme. Samobor: Meridijani, 2007.« Anali 46 (2008): 380-381.
Jelaska, Zdravka. »Acta Histriae IX. Prispevki z mednarodne konference Čast: Identiteta in dvoumnost neformalnega kodeksa (Sredozemlje, 12.-20, stoletje), Koper, 11.-13. november 1999, Znanstveno-raziskovalno središče Republike Slovenije Koper, Koper, 2000.« Anali 39 (2001): 525-527.
Jelaska, Zdravka. »Nevenka Bezić-Božanić, Juditini dvori. Split: Književni krug, 2001.«Anali 40 (2002): 289-290.
Jelaska, Zdravka. »Starine HAZU 61 (2000).« Anali 40 (2002): 290-291.
Jovanović, Neven. »Vladislav Gučetić, De casibus domus atque familię suę carmen allegoricum, edidit Darko Novaković [Biblioteka Marulianum, 10; Niz Kritička izdanja, 2]. Split: Književni krug, 2018.« Anali 58 (2020): 354-357.

Katušić, Maja. »Franjo Šanjek, Dominikanci i Hrvati: osam stoljeća zajedništva (13. – 21. stoljeće). Zagreb: Kršćanska sadašnjost, Dominikanska naklada Istina, 2008.« Anali 47 (2009): 375-377.
Kaznačić-Hrdalo, Ana. »O vezama Dubrovnika i Engleske, R. s Relation with England. Filipović-M. Partridge (urednici), Dubrovnik A. Symposium April 1976, Zagreb 1977, Odsjek za anglistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 296 str.« Anali 17 (1979): 793-796.
Kovačić, Neda. »Stjepan Krasić, Zdravstvena kultura i nekadašnja ljekarna Dominikanskoga samostana u Dubrovniku. Health Care and the Old Pharmacy in the Dominican Monastery in Dubrovnik. Dubrovnik: Matica Hrvatska – Ogranak Dubrovnik, 2010.« Anali 51/2 (2013): 758-760.
Kralj-Brassard, Rina. »Danijela Doblanović, Žrvanj života. Stanovništvo Savičente od početka 17. do početka 19. stoljeća. Zagreb: Srednja Europa, 2017.« Anali 56/2 (2018): 803-805.
Kralj-Brassard, Rina. »Dubravko Kovačević, Sveti Vlaho i njegovi festanjuli. Dubrovnik: Hrvatsko kulturno društvo Napredak – Dubrovnik, 2017.« Anali 56/2 (2018): 794-795
Kralj-Brassard, Rina. »Esad Kurtović, Iz povijesti dubrovačkoga zaleđa. Dubrovnik: Ogranak Matice hrvatske u Dubrovniku, 2018.« Anali 56/2 (2018): 796-797.
Kralj-Brassard, Rina. »Marija Mogorović Crljenko, Druga strana braka. Nasilje i ilegitimnost u (izvan)bračnim vezama na području Porečke biskupije u prvoj polovici 17. stoljeća. Zagreb: Srednja Europa, 2012.« Anali 51/2 (2013): 768-769.
Kralj-Brassard, Rina. »7. istarski povijesni biennale. Religio, fides, superstitiones…: o vjerovanjima i pobožnosti na jadranskom prostoru, ur. Marija Mogorović Crljenko i Elena Uljančić-Vekić. Poreč: Zavičajni muzej Poreštine – Museo del territorio parentino; Pula: Filozofski fakultet Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli; Pazin: Državni arhiv u Pazinu, 2017.« Anali 56/2 (2018): 800-802.
Kralj-Brassard, Rina. »8. Istarski povijesni biennale. Artisani et mercatores: o obrtnicima i trgovcima na jadranskom prostoru, ur. Marija Mogorović Crljenko i Elena Uljančić. Poreč: Zavičajni muzej Poreštine – Museo del territorio parentino; Sveučilište Jurja Dobrile u Puli; Državni arhiv u Pazinu, 2019.« Anali 58 (2020): 328-332.

Kralj-Brassard, Rina. »Zlata Blažina Tomić i Vesna Blažina, Expelling the plague. The Health Offi ce and the Implementation of Quarantine in Dubrovnik, 1377-1533. Montreal-Kingston-London-Ithaca: McGill-Queen’s University Press, 2015.« Anali 54/2 (2016): 473-476.
Kratofil, Mirko. »Bibliografski pregled historiografskih radova o Dubrovniku (1976-1978).« Anali 17 (1979): 743-778.
Kratofil, Mirko. »Bibliografski pregled historiografskih radova o Dubrovniku objavljenih tijekom 1979. godine.« Anali 18 (1980): 564-574.
Kratofil, Mirko. »Bibliografski pregled historiografskih radova o Dubrovniku objavljenih tijekom 1980. godine.« Anali 19/20 (1982): 499-509.
Krekić, Bariša. »Marianna D. Birnbaum, The Long Journey of Gracia Mendes. Budapest – New York: Central European University Press, 2003.« Anali 42 (2004): 350.
Krekić, Bariša. »Seminar “Dubrovnik – povijest koja živi” na Kalifornijskom sveučilištu u Los Angelesu.«Anali 26 (1988): 261.
Kunčević, Lovro. »Antal Molnár, Le Saint-Siège, Raguse et les missions catholiques de la Hongrie ottomane 1572-1647. Rome: Accademia d’Ungheria; Budapest: Bibliothèque Nationale de Hongrie, Société pour l’Encyclopédie de l’Histoire de l’Église en Hongrie, 2007.« Anali 47 (2009): 365-367.
Kunčević, Lovro. »Epistolae et communicationes rectorum Dalmatiae et Albaniae Venetae/ Pisma i poruke rektora Dalmacije i mletačke Albanije. Svezak I. Pisma i poruke rektora Bara, Ulcinja, Budve i Herceg-Novog. Prepisali i uredili Lovorka Čoralić i Damir Karbić. Monumenta spectantia historiam Slavorum meridionalium, volumen 55. Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2009.« Anali 48 (2010): 436-437.
Kunčević, Lovro. »Francesca Maria Gabrielli, Evine kćeri. Žene o biblijskim ženama u talijanskoj renesansi. Zagreb: Disput, 2019.« Anali 58 (2020): 333-339.
Kunčević, Lovro. »Il Commonwealth veneziano tra 1204 e la fi ne della Repubblica: identità e peculiarità, ur. Gherardo Ortalli, Oliver Jens Schmitt i Ermanno Orlando. Venezia: Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 2015.« Anali 54/2 (2016): 482-486.
Kunčević, Lovro. »Oleh Havrylyshyn i Nora Srzentić, Economy of Ragusa, 1300 – 1800. The Tiger of the Medieval Mediterranean [Ekonomija Dubrovnika, 1300-1800. Tigar srednjovjekovnog Mediterana]. Zagreb: Croatian National Bank, 2014.« Anali 53/2 (2015): 518-520.
Kunčević, Lovro. »Zahvala: Donacija profesora Bariše Krekića knjižnici Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku.« Anali 54/2 (2016): 472-473.
Kurtović, Esad. »Desanka Kovačević-Kojić, Trgovačke knjige braće Kabužić (Caboga) 1426-1433. Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti, Spomenik 137, Odeljenje istorijskih nauka 11, 1999.«Anali 40 (2002): 270-271.
Kurtović, Esad. »Povijesni prilozi 18 (1999), Hrvatski institut za povijest, Zagreb.« Anali 39 (2001): 521-523 .
Kurtović, Esad. »Radovi Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zadru 41 (1999), Zagreb-Zadar.« Anali 39 (2001): 515-518. Kurtović, Esad. »Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU 17 (1999). Zagreb.« Anali 39 (2001): 518-521.
Kutleša, Stipe. »Knjiga Ivana Supeka o Ruđeru Boškoviću.« Anali 28 (1990): 246-247.

Lazarević, Ivana. »Bibliografija Nenada Vekarića.« Anali 57 (2019): 261-279.
Lazarević, Ivana.»Ivanka Jemo, Urbana matrica grada Dubrovnika. Zagreb-Dubrovnik: ArTresor naklada, Ogranak Matice hrvatske u Dubrovniku, 2017.« Anali 57 (2019): 314-315.
Lonza, Nella. »Akademik Nekad Vekarić (1955-2018).« Anali 57 (2019): 257-260.
Lonza, Nella. »Ante Marinović, Dubrovačko pomorsko pravo: povijesni pregled. Knjiga 1: Statutarno pomorsko pravo srednjovjekovne dubrovačke komune. Split: Književni krug, 1998. 484 str.« Anali 37 (1999): 344-349 .
Lonza, Nella, »Bariša Krekić, Dubrovnik: a Mediterranean Urban Society, 1300-1600 /Variorum Collected Studies Series, CS581/. Aldershot-Brookfield: Variorum, 1997, XVIII + 360 str.« Anali 36 (1998): 499-503.
Lonza, Nella. »Gli accordi con Curzola 1352-1421, izd. Ermanno Orlando. [Pacta Veneta, 9]. Roma: Viella, 2002.« Anali 41 (2003): 299-300 .
Lonza, Nella. »Gordan Ravančić, Život u krčmama srednjovjekovnog Dubrovnika. Zagreb: Hrvatski institut za povijest i Dom i svijet, 2001.« Anali 40 (2002): 266-269.

Lonza, Nella. »Ermanno Orlando, Strutture e pratiche di una comunità urbana. Spalato, 1420-1479. Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti i Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2019, 400 str.« Anali 59 (2021): 314-319.
Lonza, Nella. »Floriano Grimaldi, Pellegrini e pellegrinaggi a Loreto nei secoli XIV-XVIII. (Supplemento n. 2 al Bolletino Storico della Citt. Di Foligno). Loreto, 2001.« Anali 40 (2002): 292-294.
Lonza Nella. »Francesco Bettarini, La comunità pratese di Ragusa (1414-1434): Crisi economica e migrazioni collettive nel Tardo Medioevo. Biblioteca Storica Toscana, sv. 66. Firenze: Leo S. Olschki editore, 2012.« Anali  52/3 (2015): 520-524.
Lonza, Nella. »Liber Croceus, ed. Branislav M. Nedeljković. Zbornik za istoriju, jezik i književnost srpskog naroda, III odeljenje, knj. 24. Beograd: SANU, 1997, XXXII + 645 str.« Anali 37 (1999): 349-351.
Lonza, Nella. »Inventari fonda veličajne općine zadarske Državnog arhiva u Zadru (godine 1325.-1385.), I, prepisao i priredio Robert Leljak. [Zadarski inventari i oporuke, 1]. Zadar: Državni arhiv u Zadru, 2006.« Anali 45 (2007): 413-415.
Lonza, Nella. »Il Carteggio Marcovaldi (1401-1437) nell’Archivio di Stato di Prato, prir. Paola Pinelli. [Quaderni della Rassegna degli Archivi di Stato, 106]. Roma: Ministero per i beni culturali e ambientali, Dipartimento per i beni archivistici e librari, Direzione generale per gli archivi, 2006.«Anali 45 (2007): 427-428.
Lonza, Nella. »In memoriam: Akademik Nenad Vekarić (1955-2018).« Anali 57 (2019): 257-260.
Lonza, Nella. »Le commissioni ducali ai rettori d’Istria e Dalmazia (1289-1361), prir. Alessandra Rizzi. Roma: Viella, 2015.« Anali 56/2 (2018): 798-799.
Lonza, Nella. »Miroslav Bertoša, Doba nasilja, doba straha. Vojnici-pljačkaši, seljaci-razbojnici i doseljenici-nasilnici u Istri XVII. i XVIII. stoljeća. Zagreb: Durieux, 2011.« Anali51/2 (2013): 766-768
Lonza, Nella. »Nada Skatolini, Pripovijesti o Gradu. Dubrovnik: Matica hrvatska Ogranak Dubrovnik, 2006.« Anali 45 (2007): 410-411.
Lonza, Nella. »Paola Pinelli, Tra argento grano e panni: Piero Pantella, un operatore italiano nella Ragusa del primo Quattrocento. Firenze: Firenze University Press, 2013.« Anali 53/2 (2015): 524-526.
Lonza, Nella. »Pesca e patrimonio industriale: Tecniche, strutture e organizzazione (Sicilia, Puglia, Malta e Dalmazia tra XIX e XX secolo), ur. Maurizio Gangemi. Bari: Cacucci editore, 2007.« Anali 47 (2009): 380-381.
Lonza, Nella. »Niko Kapetanić, Mlinovi na rijeci Ljutoj u Konavlima. Gruda: Društvo prijatelja dubrovačke starine i Matica hrvatska Konavle, 2012.Anali 51/2 (2013): 760-761.
Lonza, Nella. »Zdenka Janeković-Römer, “Višegradski ugovor temelj Dubrovačke Republike”. Zagreb: Golden marketing, 2003.« Anali 42 (2004): 347-349.

Lučić, Josip. »Antonio di Vittorio, Finanze e moneta a Ragusa nell̕età delle crisi, Napoli 1983, 284.«Anali 22/23 (1985): 229-232.
Lučić, Josip, . »Antonio di Vittorio, Il commercio tra Levante ottomano e Napoli nel secolo XVIII. Biblioteca di studi Meridionali diretta da Luigi de Rosa, sv. 7, Napoli 1979, str. 158.« Anali 19/20 (1982): 496-498.
Lučić, Josip, . »Bariša Krekić, Contributo allo studio degli schiavi levantini e balcanici a Venezia (1388-1398). Studi in memoria di Federigo Melis. Vol. II. Giannini editore 1978, str. 379-394.« Anali 19/20 (1982): 495.
Lučić, Josip, . »Clotilde Frigiolini: “Relazione” di Francesco Gondola a papa Gregorio XIII, Accademie e biblioteche d ̕Italia, XLVI, 3-4, Roma 1978, 296-347.« Anali 17 (1979): 789-791.
Lučić, Josip, . »Ignacije Voje, Relazioni commerciali tra Ragusa (Dubrovnik) e le Marche nel Trecento e nel Quattrocento. Atti del convegno Senigallia, 10-11 gennaio 1976. Le Marche e l̕Adriatico orientale: economia, società, cultura dal secolo XIII al primo Ottocento. Atti e Memorie. Nuova serie – anno 82̊ (1977). Deputazione di storia patria per le Marche. Ancona 1978, str. 197-219.« Anali 19/20 (1982): 495496.
Lučić, Josip, . »In memoriam: Dr Vinko Foretić.« Anali 24/25 (1987):261-263.
Lučić, Josip, .  »Lucio Lume: L̕Archivio storico di Dubrovnik (Con repertorio di documenti sulle relazioni della repubblica di Ragusa con le città marchigiane), Quaderni della rassegna degli archivi di stato 46, Roma 1977, str. 181.« Anali 17 (1979): 787-789.
Lučić, Josip, . »Statut grada Dubrovnika godine 1272.« Anali 29 (1991): 289-290.
Lučić, Josip, . »Vinko Foretić, L̕ordine benedittino quale tramite nei rapporti tra le due sponde con particolare riguardo al territorio di Ragusa, nel medio evo. Estr. dal vol.: Le relazioni religiose e chiesastico-giurisdizionali. Atti del II̊ Congresso internazionale sulle relazioni fra le due sponde adriatiche (Bari, 29-31 ottobre 1976), str. 131-144.« Anali 19/20 (1982): 493-494.
Lučić, Josip, . »Vinko Foretić, Povijest Dubrovnika do 1808., Matica Hrvatska I (str.359), II (str. 495), Zagreb 1980.« Anali 19/20 (1982): 488-493.
Lučić, Josip, . »Vinko Velnić, La maiolica farmaceutica delle vecchie farmacie di Radusa, Edizioni la farmacia nuova, str. 8.« Anali 19/20 (1982): 494.
Lučić, Josip, . »Zbornik Zavoda za povijesne znanosti IC JAZU br. 12, Zagreb 1982.« Anali 21 (1983): 297-298.
Lučić, Nikša. »In memoriam: Stjepan Krivošić (Sisak, 17. rujna 1918. – Zagreb, 15. kolovoza 1999.).«Anali 38 (2000): 371-373.
Luetić, Josip. »Ilija Mitić: Konzulati i konzularna služba starog Dubrovnika, Historijski institut JAZU, Dubrovnik 1973.« Anali 17 (1979): 784-785.
Luetić, Josip. »Toma Popović, Pisma Bartolomeu Borđaniju 1593-1595.« Anali 22/23 (1985):  235-236.
Lukec, Jasmina. »Putovima kanonizacije. Zbornik radova o Marinu Držiću 1508-2008, ur. Nikola Batušić i Dunja Fališevac. Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2008.« Anali 48 (2010): 433-436.

Madunić, Domagoj. »Gábor Ágoston, Guns for the Sultan: Military Power and the Weapons Industry in the Ottoman Empire. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.« Anali 45 (2007): 428-431.
Marić, Mara. »In memoriam: Bruno Šišić (1927-2015), krajobrazni arhitekt.« Anali 54/2 (2016); 469-472.
Marić, Marinko. »Hannes Grandits, Multikonfesionalna Hercegovina: Vlast i lojalnost u kasnoosmanskom društvu. Sarajevo: Institut za istoriju, 2014.« Anali 55/2 (2017): 619-621.
Marić, Mihaela. »Annales in Perspective: Designs and Accomplishments, ur. Drago Roksandić, Filip Šimetin Šegvić i Nikolina Šimetin Šegvić. Zagreb: Faculty of Humanities and Social Sciences, University in Zagreb – Centre for Comparative Historical and Intercultural Studies, 2019, 466 str.« Anali 59 (2021): 340-345.
Marić, Mihaela. »Dubrovnik u hrvatskoj povijesti: zbornik radova u čast akademiku Nenadu Vekariću, ur. Mario Grčević i Nenad Vekarić. Zagreb: Fakultet hrvatskih studija, 2019, str. 757.« Anali 59 (2021): 333-339.
Marinović, Ante. »Statut Grada Splita. Splitsko srednjovjekovno pravo, ed. Antun Cvitanić, III. prošireno i izmijenjeno izdanje. Split: Književni krug, 1998, 1078 (+20) str.« Anali 37 (1999):352-355.
Marunčić, Tonko. »Vinko Foretić, Studije i rasprave iz hrvatske povijesti. Split: Književni krug Split i Matica hrvatska Dubrovnik, 2000.« Anali 40 (2002): 271-274 .
Marunčić, Tonko. »Žarko Muljačić, Iz dubrovačke prošlosti. Zagreb: Matica hrvatska, 2006.« Anali 46 (2008): 367-370.
Maslek, Jasenka. »Miljenko Foretić, Dubrovačka Republika i Austrija, prir. Josip Vrandečić. Zagreb: Matica hrvatska, 2017.« Anali 57 (2019): 310-313.
Matijić, Nikša. »Bazilije S. Pandžić, Hercegovački franjevci. Sedam stoljeća s narodom. Ziral: Mostar – Zagreb, 2001.« Anali 41 (2003): 308-309.

Matuško, Ante. »Deseti istarski povijesni biennale. Corpus, carnalitas…: o tijelu i tjelesnosti u povijesti na jadranskom prostoru, znanstveni skup održan 20. – 21. svibnja 2021.« Anali  60 (2022): 254-259.

Miović, Vesna. »Emir O. Filipović, Bosansko kraljevstvo i Osmansko carstvo (1386-1463). Sarajevo: Orijentalni institut Univerziteta u Sarajevu, 2019.« Anali 58 (2020): 339-342.
Miović, Vesna. »Fazileta Hafizović, Popis sela sandžaka Krka, Klis i Hercegovina, oslobođenih od Mletačke Republike 1701. godine. Zagreb – Sarajevo: Srpsko kulturno društvo Prosvjeta, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Orijentalni institut u Sarajevu, 2016.« Anali 55/2 (2017): 621-622.
Miović, Vesna. »Filip de Diversis: Opis slavnoga grada Dubrovnika“. Predgovor, transkripcija i prijevod s latinskoga: Zdenka Janeković-Römer. Zagreb: Dom i svijet, 2004.« Anali 43 (2005): 265-266.
Miović, Vesna. »Historija Osmanske države i civilizacije“. Sarajevo: IRCICA – Orijentalni institut u Sarajevu, 2004.« Anali 43 (2005): 293-297 .
Miović, Vesna. »Jacques Pervititch Sigorta Haritalarinda Istanbul/ Istanbul in the Insurance Maps of Jacques Pervititch. Istanbul: Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfi – AXA OYAK, 2000.« Anali 41 (2003): 310-311 .
Miović, Vesna. »Enes Pelidija, Banjalučki boj iz 1737; uzroci i posljednice. Sarajevo: El-Kalem, 2003.«Anali 45 (2007): 423-424.
Miović, Vesna. »Rade Petrović, Ruski konzulat u Dubrovniku od osnivanja do 1878. godine. Dubrovnik: Srpska pravoslavna crkvena opština u Dubrovniku, 2010.« Anali 49 (2011): 360-361.
Miović, Vesna. »Renato Ghezzi, Livorno e il mondo islamico nel XVII secolo; naviglio e commercio di importazione. Bari: Cacucci Editore, 2007.« Anali 47 (2009): 381-382.
Mirošević, Franko. »Igor Despot, Balkanski ratovi 1912.-1913. i njihov odjek u Hrvatskoj. Zagreb: Plejada, 2013.« Anali 54/2 (2016): 502-511.
Mirošević, Franko. »Snježana Koren, Politika povijesti u Jugoslaviji (1945-1960). Komunistička partija Jugoslavije, nastava povijesti, historiografija. Zagreb: Srednja Europa, 2012.« Anali 53/2 (2015): 533-536.
Mirošević, Franko. »Tonko Barčot, Prešućeni rat – Korčulanski kotar u I. svjetskom ratu. Dubrovnik: Državni arhiv u Dubrovniku, 2016.« Anali 55/2 (2017): 608-610.
Mirošević, Franko. »Zdravka Jelaska Marijan, Grad i ljudi – Split 1918.-1941. Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 2009.« Anali 54/2 (23016): 511-515.